اخبار میگفت : معتادان سطح شهر از صندوق صدقات پول دزدی میکنن.


امروز دیدم یکی داره پولا رو میریزه تو کیفش با رفیقام رفتیم مث سگ زدیمش !
مرتیکه همه ش داد میزد من مامور کمیته امدادم :|