امروز جوّ خونه مون شده مثل زمان بازدیدای رئیس جمهوری😲😨😱


.
.
.
.
.

فضا کاملا امنیتیه

فک کنم میخوان آجیل عیدو بخرن😂👌😜