عروسی که دعوت میشدیم از 3 روز قبل شام و ناهار تعطیل بود ،

عروسی دختر داییم گفتند عروسیش هتله
بابام یک هفته تعطیل غذا اعلام کرد ،
داداشمو با سُرم بردیم