می توان برای یک بار به همه دروغ گفت و میشود برای همیشه به یک نفر دروغ گفت...
اما هرگز نمیتوان برای همیشه به همه دروغ گفت!
"برتولت برشت"