این گونه نگاه کن
مرد را به عقلش نه به ثروتش
زن را به وفایش نه جالش
دوست را به محبتش نه به کلامش
عاشق را به صبرش نه ادعایش
مال را به برکتش نه به مقدارش
خانه را به ارامشش نه به اندازه اش
اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
درس را به استادش نه به سختی اش
دانشمند را به علمش نه به مدرکش
مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش
نویسنده را به باور هایش نه به تعداد کتاب هایش
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
دل را به پاکی اش نه به صاحبش
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش...