بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته
اینه که فکر میکنه دیگه پلی جلوش نیست.