از خانمی که تو یه عروسی ، لباس و طلاهای ۴۰۰ نفر
یادش مى مونه ......!!

انتظار دارین اشتباهات شما رو فراموش کنه .....؟؟!!