هوشمندانه ترین اسمى که براى یک کالا انتخاب شده ، باید همون
ایزی لایف باید باشه : ** زندگی آسون ** .....!!

وسط یـه جلسه مهم کاری ، در حالی که به چشمای طــرف زل زدى

کارتو ، تو خودت مى کنى ، هیچى به هیچ جاتم نیس .....!!

بقول فامیل دور : من دیکه حرفى ندارم .....!!