بچه که بودم. . .

یه همسایه داشتیم یه دختر هم سن و ساله من داشتن اسمش«نهال»بود.

فک کنم الان واسه خودش درختی شده:))