مورد داشتیم دختره نمیدونسته دنده چنده، زده کنار از یک شروع کرده ...!!!