مورد داشتیم دختره مخاطب خاصشو

بالواشک عوض کرده

خیلیم کارخوبی کرده

الکی که نیست

لواشکههههه لواااااااااشک