یکی از فانتزیام اینه که تو عروسی اقوام یهو داد بزنم :
داماد چقدر انتره ، عروس از اون بدتره ^_^

اما از عواقبش میترسم ناموسن !!