ای دیده خون ببار که محرم است
نزد خدای، دیده گریان مکرم است
ملتمس دعایم.