مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتی دانشگاهش نوشته:

عاقبت شوهر نکردن!