دختره نوشته :

من کسی ام که با هر نفسم 10 نفر میمیرند!

براش نوشتم :

خب چرا مسواک نمیزنی ؟؟

بیشعور بلاکم کرد!