دیروز تاریخچه گوگل رو تو خودش سرچ کردم
بیچاره ذوق مرگ شد.
گفت: بالاخره یکی منو بخاطر خودم خواست……….