قبلا از کسی خوشت میومد باید تحقیق میکردی تا بفهمی مجرده یا متاهل!

ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باید بری تحقیق کنی ببینی دخدره یا پسر!