من تصمیم گرفتم باهواپیما جایی نرم، چون یهو سقوط میکنه،اتوبوسم که خود به خود اتش میگیره ،پراید که مستقیم میره جهنم،قطارم از ریل خارج میشه،فقط میرم تنتاک میخرم پیاده باخیال راحت همه جا میرم..:)