خوابیدنی که توش:شب بخیر عزیزم

نباشد کپه ی مرگ است.سلامتی همه ی ما مجردا که

امشبم باید کپه ی مرگمونو بذاریم...