به استادم میگم ما نسل سوخته ایم به خدا... گفت نسل سوخته ماییم! شما نسل پدر سوخته اید....هیچی دیگه تا حالا اینقدر توی زندگیم قانع نشده بودم!