بچه ها من میخوام یه جنایت خیلی بزرگ رو شرح بدم
.
.
.
.
.
روی این مایع ظرف شویی ها که مینویسن از بین برنده چربی ها همش دوروغه
من هم اونا رو خوردم هم مالیدم رو شیکمم چربیام از بین نرفت
... به نظر شما امیدی هست برامن؟؟؟؟؟؟؟عایا؟؟؟؟؟؟؟