اتاق مرتب مال آدمـاییه که حافظــــشون ضعیفه،
هی یادشون میره که چی رو کجا گذاشتن!

ولی ما که حافظمون قــــــــــــویه نباید وقتمونو با اینجور کارای بیــــــهوده تلف کنیم