یعنی 6 ماه7 صبح بیدار میشی عادت نمیکنی!!!!

کافیه1 روزتا 11 بخوابی!!!!

کم کمش 2 هفته طول میکشه تا ترکش کنی!!!!