دو تا گروهک توایران پیداشده بیشتر ازداعش شیعه کشته!!

گروه صنعتی ایران خودرو

و

گروه تولیدی سایپا