اومدم خونه میخواستم لباسامو عوض کنم دیدم شلوارم خیسه !

به داداشم میگم آب ریخته روی شلوار من ؟
میگه نه پارچ آب ریخت روی زمین با شلوار تو خشک کردم ! :|