امروز با نامزدم رفتم رستوران
.

.

.

.

.

.

.

شوخی کردم بابا خودکشی لازم نیس.

یه نفس عمیق .... من هنوز مجردم خیالتون راحت باشه