با آب طلا نام حسین قاب کنید، با نام حسین یادی از آب کنید ، خواهید مه سربلند و جاوید شوید ، تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید.