عـــمــر سـعــد صــدا زد کـــه تــیــر انــدازان. . . مــشــک بــر دوش در عــلقــمــه ، قــمــری در راه اســت. . . .

یــا عــلــمــدار بی دسـت(ع) دســتــم را بــگــیــر...