ای اهـــل کــوفــه رحــمی ایـــن طــفــل جـان نــدارد

خــواهــــد کـــه آب گـــویـــــد امــــا زبــــــان نـــــدارد

15روز مـــانـــده بــه مــحــــرم