کــربــلایـــــی نـــشــدم خـــجـــلـــت از ایـــن غـــــم دارم ***تـــا ابـــد در دل خـــــود شــــور مــــحــــرم دارم...

یـــــا حــســیــن . . .