آمد حسین کوی منا تا جان خود قربان کند
جان در ره جانان دهد جام جهان ویران کند