با خدا عباس وقتی دست داد

.
.
هر دو دست خویش را از دست داد