در کرب و بلا ظلم و ستم حکمِ روا شد /
خون بر دلِ زهرا و علی شیرِ خدا شد/
تیر سه سر و پُر شده از زهر شرر بار /
آن قسمت حلقوم علی اصغر ما شد/