طفل عطشان مرا خنده به رویش مزنید /
تیرِ زهرین شده را زیرِ گلویش مزنید/
اصغرم تشنه و بی تاب شده در بغلم /
طفل بی تاب مرا ضربه به سویش مزنید/
ای خدا بی خبران دل نگران است رباب /
تیر بر حنجره ی طفلِ نگویش مزنید/