بیایید در محرم سینه نزنیم اما دردی از سینه ی دردمندی برداریم /
بیایید در محرم زنجریر نزنیم اما زنجیر از پای آزاده ای باز کنیم /
بیایید در محرم اشک نریزم اما اشک از دیده ی معصومی پاک کنیم /
آنگاه با ا فتخار بگیم سلام بر "حسین "