ای آب فرات ازکجامی آیی؟
ناصاف ولی چه باصفامی آیی
خودرانرساندی به لب خشک حسین،
دیگربه چه روبه کربلامی آیی؟
کیا کربلا ندیدن؟