اشکای آسمون میده گواه
داره میرسه کاروون با سوز و آه
لحظه غروبو آسمون گرفته
زینبت تو خیمه باز زبون گرفته