سلام و درود خدا بر آنان که با تحریم آب،
تن به سازش ندادند...
یا حسین