دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغها را روشن کنید..
.
.
.
.
.
.
.
دختره گفته: یا خدا من از کجا بدونم چراغهای تونل از کجا روشن میشه!!!
.
.
.
داعش بیا منو بخور ...!!