همیشه فردایی نیست؛

تا زندگی فرصت دیگری
برای جبران این غفلت ها به ما دهد
کسانی را که
دوست داری
همیشه در کنار خود داشته باش
و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری...

" مراقبشان باش "

گارسیا_مارکز