اگر روزى خیانت دیدى ، بدان قیمتت بالاست ...
اگر روزى ترکتت کردند ، بدان با تو بودن لیاقت میخواهد ...

خلاصه هردفعه ری*دن بهت خودتو یه جورى قانع کن وگرنه خودت اذیت میشى
از ما گفتن :|