تنها کسی که از صمیم قلبش به من گفت I LOVE YOU . . . . . . . . . . . . . . . . عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه...!!! میفهمی؟فشار......تحت فشار بود که گفت......!!!!!!!