یه زمانی پسرا سیبیل میذاشتن شبیه باباهاشون بشن

اما حالا چی؟ ابرو برمیدارن شبیه ماماناشون بشن