خطاب به برادر لنگی مون
پاس 3. 1پرسپولیس
شاهین 3. 1پرسپولیس
دو باخت 4. 1 از استقلال اهواز
صنعت نفت 3. 1پرسپولیس
پاراگ تهران 3. 1پرسپولیس. همه بازیکن اصلی هاتون هم بودن
الهلال 4. 1 پرسپولیس
فجر 4. 2 پرسپولیس
ایران جوان 5. 0پرسپولیس
تراکتور 4. 1 پرسپولیس
ولی خدایی هیچ کدوم مثل چوکا تالش نیست اولش فکر کردم اسم چینیه.