اولین واکنش خانوادم بعد از شنیدن خبر قبولی من در آزمون ارشد

یعنی اینقدر کشکه؟؟؟؟؟؟