بچه که بودم صابون که از دستم می افتاد کف حموم با شامپو میشستمش!
.
.
.
.
.
.
.
.
یه همچین بچه تمیزی بودم من…
خودمونیما ! ولی خیلی خر بودم ^_^