میدونی چرا شیرازی ها حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارند ؟
چون سعدی میگه برو کار کن مگو چیست کار ،
.
.
ولی حافظ میگه برلب جوی نشین و گذر عمر ببین !