از کودکی پرسیدند بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟
گفت: میخواهم خوشحال شوم.
گفتند: ظاهرا مفهوم سوال را نفهمیدی.
کودک گفت: گویا شما مفهوم زندگی را نفهمیدید