در این سفر آتش فشان
خورشید عاشورا شود
در این سفر بانگ عطش
در خیمه ها برپا شود
چشم غزالان حرم
از تشنگی دریا شود

........فریاد یا محمدا. حسین رسیده کربلا.....