رفتــــم از یـه مـغـازه حـراجـی شـلـوار بـخـرم واسـه عیـد بـه فـروشـنـده گـفـتـم : اقـا بـبـخـشـیـد هـمـیـن شـلـوار بـیـرون ک گـردوخـاکـم! روش نـشـسـتـه چـنـد؟؟

گـفـت 110تـومـن!! . . . . . . .

هـیـچـی دیـگـه الان مـامـانـم انـدازه هـامـو گـرفـتـه تـا شـلـوار کـردی بـابـامـو واسـم تـنـگ کنـه!!^ــ^